TRACKING
PL EN

Złóż deklarację INTRASTAT z nami!

INTRASTAT to system gromadzenia danych, stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wywozów i przywozów towarów w ramach Unii Europejskiej, niebędących przedmiotem zgłoszenia celnego. System INTRASTAT obowiązuje w Polsce od 1 maja 2004 r.

Obowiązek przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT dotyczy tych podmiotów, których wartość obrotów w przywozie lub w wywozie w danym roku (lub w roku poprzednim) przekroczyła ustalony i ogłoszony przez Prezesa GUS na dany rok sprawozdawczy tzw. próg podstawowy.

Oto wartości progów statystycznych w systemie INTRASTAT, które obowiązują od 1 stycznia 2023 r.:

– próg podstawowy w przywozie: 5 000 000 zł

– próg podstawowy w wywozie: 2 700 000 zł

– próg szczegółowy w przywozie: 80 000 000 zł

– próg szczegółowy w wywozie: 128 000 000 zł

Przedsiębiorcy zobowiązani do przekazywania danych dotyczących ich obrotów towarowych z krajami UE są zobligowani do dokonywania zgłoszeń na zgłoszeniu INTRASTAT–PRZYWÓZ i zgłoszeniu INTRASTAT–WYWÓZ. Jest to zbiorcza, miesięczna informacja o dokonanych w ciągu danego okresu sprawozdawczego przywozach i wywozach towarów.

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w którego trakcie dokonano wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej (wywozu lub przywozu towarów). Istnieje możliwość przekazywania informacji obejmującej okres krótszy niż miesiąc w formie zgłoszenia częściowego, jednak te częściowe informacje muszą łącznie obejmować cały miesięczny okres sprawozdawczy.

Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy powinno być dokonane nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy zgłoszenie INTRASTAT. Ostatnie zgłoszenie częściowe za dany okres sprawozdawczy musi być dokonane nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy zgłoszenie INTRASTAT.

 

Jako firma z długoletnim doświadczeniem logistycznym i celnym oferujemy wsparcie podczas procesu składania deklaracji INTRASTAT.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi agentami!

 

Kontakt:

M. ac.eksperci@atc-cargo.pl

T. 58 6213939 lub 58 6213938