TRACKING
PL EN

Transport towarów niebezpiecznych drogą morską – cz. 2

Towary niebezpieczne są sklasyfikowane i dopuszczone do przewozu zgodnie z umową ADR. Przepisy umowy są nowelizowane w cyklu dwuletnim. ADR to określenie międzynarodowej umowy dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych. Została ona sporządzona w Genewie 30 września 1957 r., a ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. Wszystkie strony umowy są wymienione na stronie internetowej Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Umowa zawiera przepisy regulujące transport substancji niebezpiecznych i dotyczący opakowań, zabezpieczeń ładunków oraz oznakowania.

 

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych ADR

Wszystkie towary niebezpieczne są sklasyfikowane w zależności od rodzaju stwarzanego zagrożenia dominującego, jest trzynaście klas:

Klasa 1. Materiały i przedmioty wybuchowe.

Klasa 2. Gazy.

Klasa 3. Materiały ciekłe zapalne.

Klasa 4.1. Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone.

Klasa 4.2. Materiały samozapalne.

Klasa 4.3. Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne.

Klasa 5.1. Materiały utleniające.

Klasa 5.2. Nadtlenki organiczne.

Klasa 6.1. Materiały trujące.

Klasa 6.2. Materiały zakaźne.

Klasa 7. Materiały promieniotwórcze/ radioaktywne.

Klasa 8. Materiały żrące.

Klasa 9. Różne materiały i przedmioty niebezpieczne, których nie ujęto w innych klasach, a ujawniają właściwości niebezpieczne.

Każdej substancji i każdemu towarowi z tego wykazu odpowiada czterocyfrowy numer UN (ustalony przez Centralny Komitet Narodów Zjednoczonych, aby zapewnić międzynarodowe rozpoznanie i użytkowanie), a także nazwa i opis danego towaru niebezpiecznego. Dodatkowo dla niektórych klas towarów niebezpiecznych wyróżnione są tzw. grupy pakowania, odpowiadające stopniu zagrożenia stwarzanego przez dany towar:

– I grupa pakowania – materiały stwarzające duże zagrożenie;

– II grupa pakowania – materiały stwarzające średnie zagrożenie;

– III grupa pakowania – materiały stwarzające małe zagrożenie.

W wypadku spełnienia przez dany towar niebezpieczny kryteriów różnych klas, wybiera się zagrożenie dominujące, decydujące o zaliczeniu do danej klasy. W zależności od rodzaju towaru niebezpiecznego jego poprawne zaklasyfikowanie może przeprowadzić: Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojskowy Instytut Techniki i Uzbrojenia.

 

Przewożenie odpadów niebezpiecznych

Przewożenie odpadów niebezpiecznych może komplikować właściwą klasyfikację, gdyż czasami ich skład nie jest do końca znany. W takich przypadkach lub innych wątpliwych przypadkach należy przyjąć najwyższy stopień zagrożenia. Oprócz tego należy pamiętać, że wymagania klasyfikacyjne ADR są inne niż przy klasyfikacji odpadów, w związku z tym nie każdy odpad niebezpieczny podlega zaklasyfikowaniu jako towar niebezpieczny i odwrotnie.

W wypadku przewozu niebezpiecznych ładunków drogą morską stosuje się przepisy Kodeksu IMDG i Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych, ADN.

 

Na podstawie:

https://www.prawo.pl

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/towary-niebezpieczne

https://www.timocom.pl