TRACKING
PL EN

Transport towarów niebezpiecznych drogą morską – cz. 1

Transport towarów niebezpiecznych drogą morską reguluje kodeks IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code). Kodeks powstał z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO – International Maritime Organization), która jest agencją ONZ. IMO zajmuje się także kwestiami prawnymi, w tym kwestiami odpowiedzialności i odszkodowań oraz ułatwianiem międzynarodowego ruchu morskiego. Zmiany dotyczące transportu towarów niebezpiecznych uaktualniane są co dwa lata.

Kodeks IMDG ma na celu zminimalizowanie zanieczyszczeń wód, do których dochodzi na skutek transportu towarów drogą morską oraz poprawę bezpieczeństwa i ochrony żeglugi, zagrożonej z uwagi na przewóz niebezpiecznych ładunków.

W kodeksie IMDG opisane zostały warunki, które muszą zostać spełnione, aby towary niebezpieczne mogły być przewożone drogą morską. Uwzględnia on również charakterystykę towarów niebezpiecznych, które mogą znajdować się na statku. Do substancji niebezpiecznych zaliczyć należy przede wszystkim: materiały wybuchowe, toksyczne lub zakaźne substancje, łatwopalne substancje stałe lub płyny, substancje radioaktywne, substancje żrące, trujące gazy oraz niektóre pestycydy i herbicydy.

Wszystkie towary niebezpieczne niezależnie od swojego miejsca pochodzenia muszą spełniać obowiązkowe wymagania IMDG. Ten jednolity międzynarodowy kodeks dotyczących transportu towarów niebezpiecznych drogą morską obejmuje takie kwestie jak: podział ładunków niebezpiecznych na klasy, konstrukcje pojemników, opakowań, oznakowanie, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji niezgodnych substancji. Obejmuje także wytyczne dotyczące sztauowania ładunków niebezpiecznych w kontenerach w transporcie morskim.

Podstawowe przepisy obejmują: odpowiednie oznakowanie, czyli oklejenie kontenerów z każdej strony pomarańczowymi nalepkami identyfikacyjnymi z numerem UN przewożonego ładunku, klasyfikację towaru, odpowiednie opakowanie, uzależnione od klasy i rodzaju ładunku. W szczególnych wypadkach kontenery przewożące towary niebezpieczne muszą być oddzielone od siebie podczas przewozu.

 

Kodeks IMDG jest aktem prawnym obowiązującym na całym świecie na mocy poprawek do Międzynarodowej konwencji bezpieczeństwa życia na morzu (SOLAS), które weszły w życie 1 stycznia 2004 r.

 

Na podstawie:

https://www.imo.org/en

https://www.shiphub.pl