TRACKING
PL EN

Informacje o zmianach w usługach portowych GCT

Gdynia Container Terminal Sp. z o.o. od dnia 1 lipca 2021 r. stosuje opłatę dostępową do infrastruktury drogowej za każdorazowy wjazd pojazdu na teren terminala GCT i obciąża tą opłatą podmiot awizujący, zgodnie z zapisem zawartym w obowiązującej Taryfie za usługi portowe GCT.

Z dniem 1 sierpnia 2021 r. terminal GCT przystąpi do wykonywania pomiarów nacisków na oś w pojazdach opuszczających teren terminalu portowego za pomocą osiowych wag przejazdowych, zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z tą ustawą na drogach publicznych w Polsce możliwy jest ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, bez konieczności posiadania zezwolenia.

W wypadku przekroczenia dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 11,5 t kierowca będzie zobowiązany do okazania na bramie wyjazdowej terminalu GCT oryginału pozwolenia kategorii V na przejazd pojazdem nienormatywnym, co będzie podstawą do opuszczenia terenu terminala GCT. Kopię wskazanego pozwolenia kierowca powinien pozostawić pracownikowi GCT, obsługującemu bramę wyjazdową.

W sytuacji, kiedy zostanie przekroczony dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej lub nie będzie odpowiedniego pozwolenia kategorii V, pojazd zostanie skierowany ponownie na teren terminala GCT w celu złożenia kontenera na placu na koszt zleceniodawcy przewozu. Tym samym uniemożliwi to jego pobranie i wyjazd poza port.

W związku z podanymi informacjami zwracamy się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi dostawcom, aby właściwie zasztauowali ładunek w kontenerze lub planowali dostawy z wykorzystaniem innych środków transportu drogowego, kiedy wiadomo, że ładunki mają większą wagę brutto niż dopuszczalne limity w transporcie drogowym.

W wypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem operacyjnym.