TRACKING
PL EN

Jakie zmiany od 1 lipca 2020 r. w rozliczaniu VAT od importu towarów?

Z dniem 1 lipca 2020 r. weszły w życie zmiany w zakresie art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług , zwanej dalej Ustawą o VAT. Zmiany wprowadzone są przepisami art. 33 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Zmiany polegają na rozszerzeniu grupy podatników uprawnionych do rozliczania podatku z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej.

Przepisy umożliwią rozliczanie podatku z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej podatnikom zarejestrowanym jako podatnicy VAT czynni, jeżeli będą dokonywać zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

Utrzymana została odpowiedzialność solidarna przedstawiciela (bezpośredniego lub pośredniego), który dokonuje zgłoszeń celnych dotyczących importu towarów rozliczanego na zasadach określonych w art. 33a ustawy o VAT. Obowiązek zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami nie ciąży na przedstawicielu, w sytuacji gdy przedstawiciel ten działa na rzecz podatnika posiadającego pozwolenie na stosowanie uproszczeń, o których mowa w art. 166 oraz w art. 182 UKC lub na rzecz podatników posiadających status AEO.

Zmiana obejmuje obowiązek składania dokumentów dotyczących aktualizacji terminu stosowania tzw. odroczonego VAT z tytułu importu do Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę importera. Wcześniej dokumenty można było złożyć w jakimkolwiek UCS na terenie Polski. Może stanowić to utrudnienie dla importerów, którzy często przyzwyczajeni są do składania dokumentów w ich imieniu przez agencje celne. Teraz importer będzie musiał zrobić to samodzielnie.

Zniesiono obowiązek pisemnego zawiadamiania naczelnika UCS oraz naczelnika US o zamiarze rozliczenia VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej. Dzięki temu ograniczona zostaje ilość dokumentów składanych do urzędu. W sytuacji utraty terminu, np. przez niezłożenie aktualnych oświadczeń, nie ma obowiązku ponownego zawiadamiania naczelnika UCS oraz naczelnika US.

Pozostawiona została możliwość dokonywania odpraw z odroczonym VAT w procedurze standardowej oraz uproszczonej przez przedstawiciela. Wcześniej taka możliwość dotyczyła jedynie procedury uproszczonej. W procedurze standardowej można było stosować takie rozwiązanie jedynie w wypadku, gdy importer posiadał status AEO.

W sytuacji stosowania odroczonego VAT ustanowiono obowiązek miesięcznego rozliczania podatku. Wcześniej importer mógł decydować, czy deklarację składa w okresach miesięcznych czy kwartalnych. Obowiązek składania miesięcznych deklaracji podatkowych dotyczy importu towarów dokonanego po dniu 30 czerwca 2020 r. Wynika to z dodanego pkt 3 w ust. 3a i dodanego ust. 3d w art. 99 ustawy o VAT.