TRACKING
PL EN

Jakie zmiany u armatorów dotyczące wprowadzenia IMO 2020?

[Na podstawie danych Maersk i COSCO]

Od 1 stycznia 2020 r. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) będzie wymagać od armatorów obowiązkowego ograniczenia emisji tlenku siarki z 3,5% do 0,5%. Zmniejszenie emisji siarki będzie zapobiegać m.in. powstawaniu kwaśnych deszczów, które zakwaszają oceany i środowisko lądowe, oddziałując negatywnie na zdrowie wszystkich organizmów na Ziemi.

Nowe wymagania IMO będą miały duży wpływ na operatorów statków, rafinerie oraz na międzynarodowe rynki ropy naftowej. Doprowadzą również do wysokiego poziomu niepewności co do cen i dostępności paliwa o niskiej zawartości siarki. A co się z tym wiąże do wzrostu kosztów frachtu morskiego.

Co to oznacza dla morskiego transportu kontenerowego na przekładach armatorów Maersk oraz COSCO?

Maersk, jak zdecydowana większość globalnej floty, zastosuje się do zużycia 0,5% paliwa siarkowego od 2020 r. i w związku z tym szacuje swój wzrost kosztów paliwa na 2 mld USD.

Płuczki, czyli skrubery stanowią drugą część strategii Maerska dotyczącej zgodności z rozporządzeniem IMO 2020. Jak informuje armator, zainwestował on w te urządzenia na niektórych ze swoich statków, co również znacznie wpłynęło na koszty inwestycyjne.

W związku z tym, aby odzyskać koszty związane z wprowadzeniem IMO 2020, Maersk wprowadził dopłatę do bunkra (BAF) dla umów długoterminowych oraz dopłatę (EFF) dla kontraktów spotowych i krótkoterminowych.

Zgodnie z prognozowanymi wzrostami i zmiennością cen paliw w przyszłości Maersk postanowił zastosować zróżnicowane podejście do przenoszenia dodatkowych kosztów z rozporządzenia IMO 2020:

– dla umów długoterminowych (ważnych ponad 3 miesiące) obowiązuje:

STAWKA TRANSPORTU + WSPÓŁCZYNNIK KOREKCJI BUNKRA (BAF) + LSS (W OBSZARACH ECA)

– dla umów krótkoterminowych (do 3 miesięcy ważności) obowiązuje:

STAWKA FRACHTOWA + ŚRODOWISKOWA OPŁATA PALIWOWA (EFF – NOWA) + LSS (w OBSZARACH ECA)

Przypomnijmy, współczynnik korekcji bunkra Maerska (BAF) dotyczy wszystkich kontaktów długoterminowych; taryfa ta jest weryfikowana co kwartał, chyba że cena bunkra zmienia się o mniej niż 10 USD/tonę.

Od 2020 r. armator rozpocznie comiesięczny przegląd BAF, jeżeli cena paliwa zmieniać się będzie o ponad 50 USD/tonę. Taryfa BAF jest obliczana poprzez pomnożenie ceny paliwa (średnio 4 głównych portów bunkrowania) przez współczynnik handlowy.

Współczynnik handlu jest obliczany na podstawie rzeczywistego zużycia na załadowany kontener w handlu (tona/FFE), a największy wpływ na to ma odległość handlowa i wydajność statku.

Nowa ekologiczna opłata paliwowa Maersk EFF dotyczyć ma kontraktów spotowych oraz krótkoterminowych. Opłata paliwowa EFF zostanie wprowadzona 1 grudnia 2019 r.

Taryfa EFF będzie obliczana jako różnica w cenie między paliwem o wysokiej zawartości siarki (3,5%) a paliwem o niskiej zawartości siarki (0,1% siarki ze stałym odliczeniem 50 USD/tona), pomnożone przez współczynnik handlu (taki sam, jak w przypadku BAF).

 

COSCO, aby dostosować się do wymogów IMO 2020, zastosuje następujące rozwiązania: użycie paliwa o niskiej zawartości siarki, jako kluczowe rozwiązanie; zainstalowanie układów oczyszczania spalin (skruberów); użycie czystej energii (LNG) w przyszłości.

Jak podaje armator poniesione w związku z tym koszty, dotyczące zastosowania paliwa o niskiej zawartości siarki, koszty dodatkowych instalacji skruberów, koszty projektów, innych instalacji muszą zostać zrekompensowane.

W związku z tym wprowadza następujące formuły naliczania opłat:

– Formuła FAF – dla umów krótkoterminowych (ważnych 3 miesiące i mniej w wypadku transakcji poza USA/Atlantykiem):

OCEAN FREIGHT + FAF (Fuel Adjustment Fee) – różnica ceny między olejem opałowym o wysokiej i niskiej zawartości siarki X WSPÓŁCZYNNIK HANDLU X WSPÓŁCZYNNIK RÓWNOWAGI

– Formuła BUC – dla umów długoterminowych (ważność ponad 3 miesiące oraz transakcje w USA i na Atlantyku):

OCEAN FREIGHT + BUC (BUNKER CHARGE) – cena oleju opałowego o niskiej zawartości siarki X WSPÓŁCZYNNIK HANDLU X WSPÓŁCZYNNIK RÓWNOWAGI

Co ważne, nowe ustalenia FAF i BUC będą obowiązywać od 1 grudnia 2019 r. Ponadto będzie dokonywany miesięczny przegląd wahań cen paliw w ostatnim miesiącu, a mechanizm korekty zostanie uruchomiony, jeżeli wahania cen przekraczają 25 USD, oraz jeśli standardy opłaty za ładunek Reefer będą 1,5 razy większe niż ładunek ogólny (z wyjątkiem NOR), a standardy opłat innych ładunków będą takie same w wypadku ładunków drobnicowych.

 

Jak widać na wskazanych przykładach wprowadzenie nowych przepisów IMO 2020 wiąże się przede wszystkim ze wzrostem kosztów armatorów, wynikających z podaży paliwa oraz zwiększeniem cen za paliwa niskoemisyjne. Zatem praktycznie wzrosną koszty transportu morskiego, a tym samym przewożonych towarów dla konsumentów.