TRACKING
PL EN

Uproszczenia w odprawach celnych w ATC Cargo

Agencja Celna ATC Cargo posiada pełny status upoważnionego przedsiębiorcy dla Administracji Skarbowej (tzw. AEOF – Authorised Economic Operator Full). Posiadanie pełnego statusu AEO stawia firmę w pozycji uprzywilejowanej. Korzysta ona z wielu uproszczeń przewidzianych przepisami prawa celnego. Uproszczenia te mają na celu przede wszystkim skrócenie czasu obsługi celnej w procedurze importu, eksportu oraz tranzytu unijnego

Oznacza to, że agencja ma uprawnienia do skrócenia terminów odpraw celnych dzięki zastosowaniu uproszczonych procedur oraz spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Towar w agencji przechodzi mniej kontroli fizycznych i dokumentów, agencja ma uprawnienia do priorytetowego przeprowadzania kontroli, wcześniejszego powiadamiania o wytypowaniu towaru do kontroli, składania przewozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa, wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny.

Wszystko to znacząco wpływa na terminowe dostarczanie przesyłek do odbiorcy oraz zapewnia bezpieczeństwo obrotu towarami.

Najważniejszą korzyścią posiadanego statusu AEO jest to, że czas ostatecznej odprawy w imporcie i eksporcie zostaje skrócony do maksymalnie 30 minut, natomiast procedura tranzytu zostaje zakończona w przeciągu zaledwie 15 minut. Agencja ma również mniejszą liczbę fizycznych kontroli towaru, co w znacznej mierze ogranicza koszty związane z obrotem towaru. Niejednokrotnie kontrola celna ogranicza się jedynie do weryfikacji dokumentów wymaganych do przeprowadzenia odprawy celnej.

Status upoważnionego wystawcy uprawnia spółkę do potwierdzania statusu unijnego towaru. Potwierdzenie statusu unijnego wiąże się z wystawieniem dokumentu T2L/T2LF w formie papierowej. Według procedury standardowej każdorazowo należy złożyć takie dokumenty w Oddziale Celnym. Zazwyczaj czas oczekiwania na potwierdzenie statusu unijnego wynosi około 2 dni. Wystawienie T2L w procedurze uproszczonej znacznie przyspiesza obieg dokumentów. Agencja Celna jedynie informuje Oddział Celny o zamiarze potwierdzenia statusu unijnego. Zgodnie z posiadanym uprawnieniem agencja otrzymuje informację zwrotną od urzędników celnych w ciągu 30 minut. Po tym czasie jest uprawniona do samodzielnego potwierdzenia dokumentu T2L.

Do zwolnienia towaru w dostawie wspólnotowej wymagane jest przedstawienie oryginału dokumentu T2L w urzędzie przeznaczenia. Przeważnie transport towaru trwa kilka dni i jest to zbyt krótki czas, aby dostarczyć wymagane oryginały dokumentów przed przybyciem towaru – jak ma to miejsce w sytuacji wystawienia dokumentu w procedurze standardowej. Dlatego tak istotne jest uproszczone potwierdzanie statusu unijnego towaru. Dzięki stosowanemu rozwiązaniu dokument T2L zostaje przekazany przed zakończeniem procesu transportowego. Towar zostaje zwolniony bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przestoju, powstających w oczekiwaniu na dostarczenie oryginału dokumentu.

 

Agencja Celna ATC Cargo jest prekursorem nowych rozwiązań w branży. Firma jako jedna z pierwszych wdrożyła procedury uproszczone na morskim przejściu granicznym i dzięki temu otrzymała AEO w pełnym zakresie.